Adatvédelem

Adatkezelési Szabályzat

AZ INTERVET HUNGÁRIA KFT. ADATVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA ÖNNEL SZEMBEN

 

Megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy személyes adatainak védelme fontos Önnek. Az Ön online megadott személyes adatait csakis olyan módon kezeljük, amelyhez Ön előzetesen, önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárult. További részletekért, kérjük, olvassa el az alábbi adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alább meghatározott címen.

 

Az Adatkezelési Szabályzat rögzíti az Intervet Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-661286; adószám: 12274888-2-43) tulajdonában lévő és a Splendidea Communications Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo út 2/C., 2. lház 2. em; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-710041; adószám: 12920352-2-41; továbbiakban: Intervet Hungária Kft. és Splendidea Communications Kft. együtt „Adatkezelők”) által üzemeltetett www.kisallatorvos.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) használatával összefüggésben az Intervet Hungária Kft. és a Splendidea Communications Kft. által folytatott adatkezelési gyakorlatot.

 

Az Intervet Hungária Kft. 2010-ben vált az amerikai székhelyű MSD világvállalat részévé. 2011 június 29-e óta a világvállalat állatgyógyászati divízióját "MSD Animal Health"-nek hívják. Az Intervet Hungária Kft. az "MSD Animal Health" divízió tagja.

 

Az Adatkezelők a Weboldal üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informáiós társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik harmadik felek által üzemeltetett olyan honlapokra, amelyekre a Weboldal hivatkozást („linket”) tartalmaz, tekintettel arra, hogy az ilyen honlapok üzemeltetőinek adatvédelmi gyakorlatára az Adatkezelőknek nincsen ráhatása.

 

1. ADATKEZELŐK

 

Tájékoztatjuk, hogy a Splendidea Communications Kft. mint adatkezelő:

  • a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhelyet és a rendszergazdai szolgáltatásokat biztosítja,
  • a Weboldalon található „Garancia Program” applikáció igénybevétele esetén a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli,
  • a Weboldalon elérhető „Az állatorvos válaszol” applikáción igénybe vétele esetén a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli.
  • a Weboldalon elérhető „Oltásemlékeztető” applikáción igénybe vétele esetén a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli és az oltásemlékeztető e-maileket az Ön által megadott adatok alapján, az Ön felhatalmazásával küldi el az Ön számára.

 

A Weboldalon található „Garancia Program” valamint „Az állatorvos válaszol” és az „Oltásemlékeztető” applikáció igénybevétele során az Ön által küldött üzenetet követően a Splendidea Communications Kft. az Ön kapcsolattartási adatait továbbíthatja az Intervet Hungária Kft. részére. Ennek megfelelően az Intervet Hungária Kft. kizárólag a „Garancia Program” , „Az állatorvos válaszol” és az „Oltásemlékeztető” applikációk kapcsán kezeli az Ön kapcsolattartási adatait. Az Intervet Hungária Kft. a részére továbbított adatok tekintetében adatkezelőnek minősül.

 

2. KEZEL-E AZ INTERVET A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOT?

 

A Weboldalon található szolgáltatások többségének igénybevétele nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így a Splendidea Communications Kft. ezen szolgáltatások tartalmához személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít az Ön számára. A Weboldalon található „Garancia Program” és „Az állatorvos válaszol”, valamint az „Oltásemlékeztető” applikáció igénybevétele ugyanakkor megkívánja bizonyos személyes adatok megadását.

 

A Weboldalon található „Garancia Program” applikáció igénybevételének biztosítása érdekében a Splendidea Communications Kft. az Ön alábbi adatait kívánja kezelni: (a) név; (b) e-mail cím; (c) Garanciakönyv sorszáma; (d) Oltási könyv sorszáma (a továbbiakban együttesen: „Személyes- és Kisállat Adatok”).

 

A Weboldalon található „Garancia Program” applikáción keresztül beérkező adatok kapcsán az Intervet Hungária Kft. az Ön alábbi kapcsolattartási adatait kívánja kezelni: Személyes- és Kisállat Adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet a Weboldal „Garancia Program” applikációjának felületén az „A szabályzatot elolvasás és értelmezés után elfogadom és hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

 

A Weboldalon található „Oltásemlékeztető” applikáció igénybevételének biztosítása érdekében a Splendidea Communications Kft. az Ön alábbi adatait kívánja kezelni: (a) név; (b) e-mail cím; c) a kisállatra vonatkozó oltási adatok szerint (a továbbiakban együttesen: „Személyes- és Kisállat Adatok”).

 

A Weboldalon található „Az állatorvos válaszol” applikáció igénybevételének biztosítása érdekében a Splendidea Communications Kft. az Ön alábbi adatait kívánja kezelni: (a) név; (b) e-mail cím (a továbbiakban: „Személyes Adatok”)

 

„Az állatorvos válaszol” applikáció igénybevétele során szolgáltatott válaszok csak véleménynek minősülnek. A válaszok nem helyettesítik a személyes állatorvosi konzultációt és állatorvosi vizsgálatot.

 

3. HOGYAN VÉDIK AZ ADATKEZELŐK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

 

Az Adatkezelők a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott körben a részükre megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőkkel munkaviszonyban álló munkatársak munkakörükből eredő feladataik teljesítése érdekében, az adott feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben ismerhetik meg. Az Adatkezelők minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak kötelezik ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

 

Az Adatkezelők 2015. október 1. napjától az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezetnek a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújtanak ezek körülményeiről.

 

4. MENNYI IDEIG KEZELIK AZ ADATKEZELŐK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők az Ön személyes adatait az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezelik, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Adatkezelőknél ezt megelőzően kérelmezi.

 

5. HOGYAN FÉRHETEK HOZZÁ A RÁM VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS HOGYAN KÉRHETEM AZOK HELYESBÍTÉSÉT?

 

Az Adatkezelők adatkezelési tevékenységükről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) Önt igénye szerint tájékoztatják. Ön emellett bármikor kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők telefonon kizárólag általános tájékoztatást tudnak adni, minden további, konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére. Ennek megfelelően az Adatkezelők jogosultak további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessenek személyazonosságáról. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőket terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. mellékhatás-bejelentés körében), illetve az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelők az Infotörvény értelmében jogosultak lehetnek megtagadni. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelők a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekeznek eleget tenni.

 

Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését a Splendidea Communications Kft. vagy az Intervet Hungária Kft. nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján a Splendidea Communications Kft. vagy az Intervet Hungária Kft. által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5; honlap: www.naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400).

 

6. MI AZ ADATKEZELŐK KAPCSOLATTARTÁSI CÍME ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ESETÉN?

 

Amennyiben a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezeléssel, valamint az Adatkezelők által kezelt személyes adataival kapcsolatban bármilyen észrevétele vagy kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Splendidea Communications Kft.:

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo út 2/C., 2. lház 2.em.

E-mail cím: msdah@flowpr.hu

 

Intervet Hungária Kft.:

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

E-mail cím: info.hungary@merck.com

 

7. MILYEN COOKIE-T HASZNÁL A WEBOLDAL?

 

A Weboldal által használt cookie-król a Weboldal jobb alsó sarkában található „Cookie-k” gombra kattintva tájékozódhat.

 

8. HONNAN TUDOM MEG, HOGY AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT AZ ADATKEZELŐK FRISSÍTETTÉK?

 

Az Adatkezelők rendszeres időközönként jogosultak frissíteni a jelen Adatkezelési Szabályzatot tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen az Infotörvény esetleges módosításaira. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzat egyes részeit saját belátásuk szerint módosítsák, kiegészítsék, illetve eltávolítsák. Amennyiben az Adatkezelők úgy döntenek, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megváltoztatják, az ilyen változásokat a Weboldalon megjelenítik.

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat utolsó frissítésére 2016. július 28. napján került sor.